Rady a zkušenosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vedení účetnictví

Účetní zásady

Je soubor pravidel, které je nutné dodržovat při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů. Většina z nich je zapracována do zákona o účetnictví a...

Účetní uzávěrka vs. účetní závěrka

  Zahrnuje doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a zaúčtování zisku, daně z příjmu a uzavření účetních knih. Jedná se vlastně o práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období. Konečným krokem...

Jaké informace obsahují jednotlivé finanční výkazy?

  Rozvaha Rozvaha podává informace o majetku společnosti a zdrojích krytí daného majetku. Skládá se z aktiv = majetek a pasiv = zdroje krytí. Pro rozvahu musí být dodržena základní bilanční rovnice, kdy se aktiva rovnají pasivům. Tedy majetek musí...

Podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví

  Podvojné účetnictví je pojem, který byl používán do roku 2004. Od 1. ledna 2004 se nově podle zákonu o účetnictví používá pouze účetnictví (pro to, co bylo kdysi účetnictvím podvojným) a...

Povinnosti účetní jednotky

  Účetní jednotka má povinnost dodržovat všechny účetní zásady a zajistit tak věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Skutečnosti, které jsou předmětem a součástí účetnictví a účtování musí být zachyceny...

Daňový doklad

Daňový doklad je faktura nebo účtenka, která musí mít zákonem stanovené náležitosti (podle § 26-35 Zákona o DPH). Daňový doklad může vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty.   Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění rozeznáváme dva...

Mzdové účetnictví

  Mzdové účetnictví zajišťuje a počítá všechny náležitosti týkající se mezd zaměstnanců a dalších plateb, které jsou s nimi spojeny. Součástí mzdové účetnictví je: personální evidence mzdová evidence výpočet mezd výpočet srážek ze...

Mzdový list

  Mzdový list se zakládá každému zaměstnanci, bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu. Povinnými náležitostmi mzdového listu stanoví § 38j ZDPř. Další náležitosti lze odvodit ze zákonů upravující sociální zabezpečení, zdravotní pojištění,...

Daňová soustava

  Daňová soustava je provázaný systém sestavený za účelem zabezpečení příjmů do státního rozpočtu. Získané prostředky jsou využívány k zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru hospodářství. Daně se mohou také označit jako spoluúčast...

Rozvaha a bilanční princip

Při sestavování rozvahy platí, že každé aktivum musí být kryto nějakým zdrojem, tedy pasivem. Tento princip se nazývá bilanční a poskytuje dvojí pohled na majetek na majetek podniku. Bilanční princip je základem pro sestavení rozvahy, kdy musí...

Předmět a funkce účetnictví

Účetnictví se definuje jako uspořádaný zápis o stavu majetkových částí podniku a jejich pohybu. Jedná se o informační systém vyjádřený v peněžních jednotkách. Předmět účetnictví lze vysvětlit ze dvou možných disciplín.   Účetnictví jako...

Účet a soustava účtů

Účet je dvoustranný odpočet sloužící k zachycování změn jednotlivých složek financí – majetkové struktury podniku. Platí, že: Počáteční stav účtu     +      přírůstky      –      úbytky      =      konečný stav účtu Protože je...

Účetní knihy

Hlavní kniha Je soubor syntetických účtů, které sledují stav aktiv, pasiv, nákladů a výnosů utříděných věcně. - měsíční účetní uzávěrka – souhrnný obrat stran MD, D za měsíc (dle zákona min. 1x za měsíc určit počáteční...

Oceňování aktiv

K oceňování dochází při pořízení aktiva, jeho držení, spotřebě či opotřebení. Pro ocenění aktiv, ale i dluhů existuje několik oceňovacích základen: historická cena – cena pořízení (bez souvisejících nákladů), pořizovací cena (včetně...

Pohledávky

Pohledávka je právo, které vzniká jednomu účastníku určité transakce vůči druhému účastníku, kterému vzniká závazek z této transakce. Oceňování pohledávek je možné těmito způsoby: Nominální hodnota cena (při...

Základní finanční ukazatele

  Nezbytnou součástí řízení podniku je finanční analýza, která zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Smyslem je provést diagnózu finančního hospodaření podniku a odhalit případné poruchy finanční...