Rady a zkušenosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je zdlouhavý proces, který převážně vázne v rámci činnosti úřadů. Pro založení společnosti jsou nutné následující činnosti:

 • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • složení základního jmění společnosti nebo jeho části
 • získání živnostenského oprávnění
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace společnosti u finančních úřadů

 

Společenská smlouva

Společnost je založena právě sepsáním a podpisem společenské smlouvy. V tomto případě je nutné rozlišovat pojem založení a vznik společnosti. (společnost vzniká až zápisem do Obchodního rejstříku)

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 • určení správce vkladu,
 • a další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Složení vkladů

Nejčastějším způsobem je složení vkladů na bankovní účet. Kdy je nejjednodušší založit nový bankovní účet na jméno správce vkladů a vlak složit na něj. Banka na vyžádání vydává potvrzení o složení vkladů a jeho výši. K vydaní tohoto potvrzení je bankou vyžadováno předložení společenské nebo zakladatelské smlouvy.
Potvrzení je z jedním ze zakladatelských dokumentů, který se dokládá při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
Další možností je složení vkladů v hotovosti u správce základního jmění, který potom vydá prohlášení o složení základního jmění.
Vznikem společnosti se vklady stávají majetkem společnosti a společnost s nimi může volně disponovat.

Živnostenské oprávnění

K návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné dodat příslušné oprávnění k podnikání – to jsou např. živnostenské listy, koncese atd. Podrobnější informace se dozvíte v příspěvku Ohlášení živnosti.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis společnosti do obchodního rejstříku je na základě podání formuláře – Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a k němu požadovaných příloh:
za společnost

 • společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • oprávnění k podnikatelské činnosti
 • listina usvědčující důvod užívání místností (sídla) – vlastnické právo k prostorám, souhlas vlastníka s užíváním, výpis z katastru nemovitostí
 • doklady o splnění vkladové povinnosti

za každého jednatele

 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíce
 • čestné prohlášení

Zápisem do obchodního rejstříku společnost s ručením omezeným vzniká a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví.

Registrace u finančních úřadů

Jako první povinnost vzniklé obchodní společnosti je její registrace u místně příslušného soudu.

Nechte si založit s.r.o. od profesionálů na zakládání firem.