Rady a zkušenosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Založení společnosti

Základní informace o s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Právní úprava společnosti je v rámci obchodního zákoníků. Základní kapitál Minimální základní kapitál při založení...

Založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je zdlouhavý proces, který převážně vázne v rámci činnosti úřadů. Pro založení společnosti jsou nutné následující činnosti: uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu složení základního jmění...

Základní informace o a.s.

Akciová společnost je typ kapitálové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Základní kapitál Výše minimálního základního kapitálu u akciové společnosti je 2 000 000,- a horní hranice není omezena. Základní kapitál...

Ohlášení živnosti

Při založení právnické osoby nebo jejím rozšiřování je povinností nové živnosti ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů. Ohlášení se provádí...

Druhy akcií

 Akcie lze rozdělit z několika hledisek:   z hlediska podoby Akcie listinné Listinné akcie představují papírové listiny. Akcie zaknihované Zaknihovaná akcie je tzv. záznamem o držení akcie v databázi Střediska cenných papírů. Oba tyto...

Založení společnosti, založení firmy a vznik společnosti

  Výše tři uvedené pojmy mohou na první pohled působit jako synonyma, ale jedná se o tři různé právní úkony.   Založení firmy Firma je synonymem pro název společnosti, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Název společnosti musí splňovat...

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti příslušnému rejstříkovému soudu. Návrh podávají všichni jednatelé svým jménem a jejich pravost podpisů musí být...

Rozdíl mezi živností a podnikáním

Živnost je formulována v živnostenském zákoně jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Oproti tomu podnikání je definováno...

Kdy je nutný odpovědný zástupce?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která je ustanovená podnikatelem, který odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko-právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti....

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Vlastnictví živnostenského oprávnění je nezbytným předpokladem pro výkon podnikatelské činnosti a založení společnosti. Pro získání živnostenského listu musí fyzická osoba splnit tzv. všeobecné...

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr nebo také podnikatelský plán je základním strategickým dokumentem, který musí mít zpracován každý začínající podnikatel, aby dosáhl svých cílů. Podnikatelský plán by měl definovat základní rozvojové procesy podniku a popsat jeho...

Podnikatelské prostředí – které faktory působí na váš podnik?

Podnikatelské prostředí je velmi pestré a strukturované. Lze jej popsat pomocí faktorů, které se v něm uplatňují a podle toho, kde se dané faktory nacházejí (uvnitř nebo vně) je lze rozdělit na vnitřní a vnější. U vnějších faktorů je vhodné...

Obchodní majetek a jiné pojmy

Obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou je majetek, který podnikateli patří a slouží k jeho podnikání (věci, pohledávky, práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty). Soubor obchodního majetku a závazků se označuje jako...

Jaká je optimální kapitálová struktura podniku?

Řada podniků řeší otázku poměru mezi cizím a vlastním kapitálem. To závisí na řadě faktorů, z nichž nejdůležitější je odvětví, v kterém podnik podniká. Závisí ale také na struktuře majetku, na subjektivním postoji podnikatele nebo manažerů, na...

Obchodní rejstřík - Justice

Obchodní rejstřík-justice, je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují vybrané podnikatelské subjekty. Jedná se v první řadě o obchodní společnosti. U nás v ČR mezi ně patří...