Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku akciové společnosti

(osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s., může vykonávat práva akcionáře, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy - od zápisu základního kapitálu do OR).

Na akcie je rozvržen veškerý základní kapitál společnosti.

Akcionář

Je společník akciové společnosti. Jde o osobu, která je držitelem akcií nebo zatímních listů. 

Akciová společnost

Je druh obchodní společnosti, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionář neručí za závazky společnosti. 

Akruální princip

Účetní princip, podle nehož jsou důsledky transakcí uznány v době, se kterou časově a věcně souvisí. 

Aktiva

Uváděj se v rozvaze na levé straně. Jde o formu majetku, formy bohatství nebo soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích.

Avalový úvěr

Jde o druh úvěru, který poskytuje záruku klientovi za zaplacení jeho závazků bankou. Banka neposkytuje přímo peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení. 

B2B

Business to Business  je označení vztahu, kdy na obou stranách stojí podnikatelé - např. velkoobchod. 

B2C

Business to Consumer označuje vztah kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé spotřebitel. Jedná se o obchod prodávající koncovým zákazníkům.

Bilance

také viz Rozvaha

Je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.

Bilanční rovnice

Vyjadřuje rovnost aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování). 

aktiva = pasiva

Bilanční suma

Součet všech aktiv nebo součet všech pasiv. Oba tyto součty se samozřejmě vždy rovnají (bilanční rovnice).

Cena pořízení

Cena za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. 

Cenný papír

Je listina, do které je vtěleno určité právo. Bez listiny nemůže být dané právo uplatněno a zaniká zároveň se zánikem listiny. 

Cenný papír zaručuje jeho majiteli existenci v něm vtěleného práva a k převodu tohot práva dochází převodem cenného papíru. 

Daň

Plaební povinnost přispívat do veřejného rozpočtu. Výše daně je stanovena zákonem a slouží k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, aniž poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění. 

Daň nepřímá

Daň při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt. Jde např. o daň z přidané hodnoty nebo spotřební daň.

Daň přímá

Daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž daň působí přímo na něj. Jde například o daň z příjmů nebo daň z nemovitostí. 

Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. 

Daňové odpisy

Odpisy, jejichž výše a uplatnění je stanovené zákonem o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů. 

Datová schránka

Je elektronickým úložištěm, které je určené k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. 

Dluhopis

Je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnosti emitenta toto právo uspokojit. 

Dohoda o plné moci

Dohoda, která je uzavřena mezi zmocnitelem (zastoupeným) a zmocněncem (zástupcem) a na jejím základě vzniká zmocněnci (zástupci) oprávnění jednat v určitých záležitostech za zmocnitele (zastoupeného).

Dohoda o provedení práce

Je dohoda o prácích, které jsou konané mimo pracovní poměr, jestliže jejich předpokládaný rozsah práce není vyšší než 100 hodin. 

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Emise

Akt vydání ceného papíru, bankovky nebo jiné listiny. V souvislosti s emisí dluhopisů se jedná o soubor dluhopisů vydávaných na základě emisních poidmínek a mající stejné datum emise. Je prováděna za účelem zvýšení kapitálu společnosti. 

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, v případě, že je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Emisní kurs akcie

Částka, za kterou společnost vydává akcie.

FIFO

First In - First Out první dovnitř - první ven, tedy první vstupující zároveň ze systému první vystupuje (fronta).

Při oceňování skladu se jako první vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny. 

Fúze

Je sloučení nebo splynutí obchodních společností. 

Holding

Je uskupení obchodních společností, v němž jedna ze společností tzv. mateřská společnost ovládá kapitálově několik jiných dceřinných společností. Dle obchodního zákoníku viz koncern.

Insolvence

Neschopnost fimry dostát svým závazkům - platební neschopnost, kdy splatné dluhy jsou vyšší než realizovaelná hodnota aktiv.

Insolvence

Neschopnost firmy dostát svým závazkům. Dluhy společnosti jsou vyšší než její realizovatelná hodnota aktiv

Investiční fond

Právnická osoba, jejíž předmětem podnikání je kolektivní investování. Shromažďuje od veřejnosti peněžní prostředky upisováním akcií. K činnosti investičního fondu je třeba povolení Komise pro cenné papíry. 

Jednatel

Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. 

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech v České republice. Zahrnuje jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnictkých a jiných věcných práv k nemovitostem podle katastrálního zákona. 

Je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního porstředí, zemědělského a lesního půdního fondu atd. 

Klamavá informace

Informace, která může vyvolat lamavou představu o předmětu. Za klamavou infomarci se označuje i informace pravdivá, která však vzhledem k souvislosti, v níž byla použita, může vést v omyl. 

Klamavá reklama

Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích nebo službách, které může vyvolat klamavou představu a zjednat tak vlastnímů nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů a spotřebitelů. 

Kmenová akcie

S kmenovou akcíí nejsou spojeny žádné zvláštní práva, zaručuje vlastníkovi akcie normální členská práva. 

Know-how

Je souborem nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný. 

Utajený znamená, že know-how tvoří přesné složení a uspořádání jednotlivých částí, které není všeobecně známé a snadno dostupné. Podstatné  je díky informacím, které obsahuje a které jsou důležité pro prodej zboží nebo služeb a identifikovatelné znamená, že know.how musí být popsáno dostatečně srozumitelně, aby bylo možné ověřit, zda splňuje kritérium utajenosti a podstatnosti. 

Kolektivní smlouva

Upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Kolektivní smlouvy mohou uzavřít příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, případně organizace. 

Komanditní společnost

Jde o společnost, ve které jeden nebo více společníků (komanditisté) ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a jeden nebo více společníků (komplementáři) ručí celým svým majetkem.

Komise pro cenné papíry

Je správní úřad pro oblast kapitálového trhu. Posláním je přispívat k rozvoji a ochraně kapitálového trhu. Sídlo komise je v Praze. 

Koncern

Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, tvořé tyto osoby s řídící osobou koncern a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou podniky koncernovými.

Ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern.

Koncese

Státní povolení k provozování koncesované živnosti.

LIFO

Last In - First Out neboli poslední dovnitř - první ven tedy poslední vstupující prvek ze systému první vstupuje. Používá se např. při oceňování skladových zásob, v ČR však tato metoda přípustná není. 

Likvidita

Je schopnost přemenit své aktiva do likvidní formy bez většího poklesu cen a dostát svým závazkům během určité doby. 

Majetek vytvořený vlastní činností

Je dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek včetně nedokončeného majetku a zásoby, oceněné vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou podle zvláštního právního předpisu.

Malý a střední podnikatel

Jde o podnikatele, pokud zaměstnává méně než 250 zaměstannců, jeho aktivita v rozvaze nepřesahuje 980 000 000 Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne 1 450 000 000 Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví a je nazávislý. 

Marketing

Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny, které uspokojí cíle jednotlivce i organizací. 

Jde o sociální a manažerský proces, jehož pomocí získýávájí lidé to, co potřebují nebo po čem touží. Jednotlivé procesy podniku jsou zaměřeny hlavně na trh a zákazníky. Řeší, co zákazníci požadují a co poptávají. 

Marže

Část ceny, která zbyde po odečtení variabilních nákladů statku, jde o rozdíl mezí prodejní a pořizovací cenou zboží. 

Mateřská společnost

Je společnost, která je ovládající osobou jiné obchodní společnosti (dceřinné společnosti). 

Merchandising

Zajišťuje, aby správné zboží bylo na správném místě ve správný čas a za správnou cenu. Jedná se o souhrn činností, které jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu produktů. 

Místo podnikání

Adresa, která je zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jíné zákonem upravené evidenci. 

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota, hodnota udaná na cenném papíru, pohledávce, bankovce apod. 

Obchodní firma

Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchdoního rejstříku. Dá se zkráceně označit i jako "firma". 

Obchodní jmění

Soubor obchdoního majetku a závazků, které vznikly podnikateli v souvislosti s podnikáním. Obchdoním jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

Obchodní listiny

Je nadřazený pojem pro objednávky, obchodní dopisy a faktury. 

Každý podnikatel je povinnen na všech objednávkách, obchdoních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle.

Obchodní rejstřík

Je veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Zápisem do obchodního rejstříku vznik obchodní společnost a je jí přiděleno identifikační číslo (IČO). Je to jedna ze zákonem zřízených evidencí obchodních subjektů působících na území české republiky.

Všechny firmy (společnosti) mají ze zákona povinnost do OR zapisovat všechny ůdaje a pravidelně je aktualizovat.Kromě obchodního rejstříku existuje i živnostenský rejstřík nebo sbírka listin. 

Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Obchodní tajemství

Skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a podle požadavků podnikatele mají být utajeny. 

Odpisy

Vyjadřují peněžní opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku.

Odpovědný zástupce

Osoba, která je ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Oprávky

Je kumulovaný souhrn provedených odpisů. 

Osobní společnost

Společnost, jejíž podstatou je osobní účast společníků na jejím podnikání. V ČR je to např. veřejná obchodní společnost.

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná

Podle zákonu je to osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

Outsourcing

Nákup některých určitých aktivit z externích zdrojů. Nejčastějším případem je outsourcing účetnictví, kdy si firma najme externí společnost na vedení účetnictví.

Pasiva

Zdraje financování majetku (aktiv). Uváději se na pravé straně rozvahy a zahrnují vlastní kapitál a závazky společnosti. 

Platební bilance

Úrhn plateb jdoucích z domácí země do ostatních zemí k úhrnu plateb z ostatních zemí světa do domácí země nebo souhrnný výkaz všech hospodářských transakcí, které proběhly za určité období.

Platební neschopnost

Neschopnost subjektu dostát svým peněžním závazkům.

Plná moc

Jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat. 

Podpora prodeje

Část marketingového mixu, prvek marketingové komunikace, který zahrnuje stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku. 

Prokura

Prokurou zmocňuje podniktel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru je nutné zapsat do obchdoního rejstříku. 

Prokurista

Osoba, které je udělena prokura. 

Provozovna

Je prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. 

Reciprota

V mezinárodním právu jde o zásadu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky.

Rejstřík trestů

Eviduje osoby pravomocně odsouzené soudy v trestním řízení a významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zákon o Rejstříku trestů nebo zákon jiný. 

Rekvalifikace

Rekvalifikací člověk získá nové kvalifikace nebo zvýší, rozšíří, prohloubí dosavadní kvalifikaci. Zahrnuje i její udržování nebo obnovování. 

Reprodukční pořizovací cena

Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 

Rozvaha

Výkaz o majetku podniku a zdrojích jeho financování k určitému datu. 

Ručení

Vzniká písemným prohlášením, kdy ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Skonto

Sleva při placení v hotovosti nebo zaplacení faktury před lhůtou splatnosti. 

Směnka

Je cenný papír, ve kterém emitent slibuje reemitentovi, že v určené době a na určeném místě zaplatí danou směnečnou sumu. 

Smlouva o dílo

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

Smlouva o obchodním zastoupení

Obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchody) nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. 

Smlouva o prodeji podniku

Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky podniku a zaplatit kupní cenu. 

Tichý společník

Osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání a podnikatel mu ji platí část čistého zisku, 

Transakční náklady

Jsou náklady spojené s realizací transakce nebo s rozhodnutím, které jsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí.

Trvalý pobyt

Adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání.  

Tržní přidaná hodnota

Rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a investovaným kapitálem. Jde o rozdíl mezi částkou, kterou by investoři získali prodejem majetku a částkou, kterou kterou do podniku vložili. 

Účetní hodnota

Hodnota nebo ocenění, které je vykazovaná ve finančních výkazech.

Účetní odpisy

Účetní odpisy jsou nákladem podniku, jejich výši i způsobuplatňování rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik. Pro zjištění základu daně z příjmu je však nutné použít odpisy daňové.

Účtová osnova

Seznam účtů používaných v podvojném účetnictví daného podniku. 

Validace

Ověřování platnosti nebo správnosti.

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Má výlučně rozhodovací pravomoci v klíčových záležitostech jako je např. změna stanov, snížení a zvýšení základního kapitálu, schvalování účetní závěrky atd. 

Věcné břemeno

Omezuje vlastníka movité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinnen něco trpět, zdržet nebo něco konat.

Vedlejší činnost

Činnost, kterou zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele (u kterého je pracovním poměru) mimo pracovní dobu a je prací jiného druhu než je sjednána ve smlouvě. 

Vedlejší pracovní poměr

Jsou výjimečné práce konané v dalším pracovním poměru. Je sjednaný vždy na dobu kretší než stanovenou pracovní dobu. 

Veřejnoprávní smlouva

Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

Všeobecná plná moc

Plná moc, která se vztahuje na všechny právní úkony. 

Výpověď z pracovního poměru

Jde o jednostranný právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Může být dána zaměstnancem o zaměstnavatelem, písemně a doručena druhému účestníku. 

Vznik společnosti

Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Je nutné odlišit vznik a založení společnosti. 

WTO

World Trade Organization - Světová obchodní organizace

Mezinárodní organizace založená za účelem vzájemného vyjednávání pravidel mezinárodního obchodu.

Zakladatelská listina

V případě jediného zakladatele zakládá obchodní společnost. (Pokud je zakladatelů více, společnost se zakládá společenskou smlouvou) 

Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrných peněžních i nepenžních vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. 

Základní kapitál

Je peněžním vyjádřením souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti, 

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu u obchodního rejstříku. 

Zisk

Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady.

Živnost

Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnost ohlašovací

Ohlašovací živnosti se dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. Živnostenské oprávnění vzniká při splnění zákonných podmínek již okamžikem ohlášení. 

Živnost vázaná

Je druhem živnosti k jejichž provozování je podmínkou odborná způsobilost uvedená v živnostenském zákoně.

Živnost volná

Pro provozování živnosti volné není vyžadováno prokazování odborné způsobilosti, musí být splněny pouze všeobecné podmínky. 

Živnostenský list

Je průkazem oprávnění k provozování ohlašovacích živností. Má legitimní povahu, jeho vydáním se však živnostenské oprávnění nezakládá.

Živnostenský rejstřík

Informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovatelem je obecní nebo krajský živnostenský úřad.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?