Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň

Plaební povinnost přispívat do veřejného rozpočtu. Výše daně je stanovena zákonem a slouží k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, aniž poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění. 

Daň nepřímá

Daň při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt. Jde např. o daň z přidané hodnoty nebo spotřební daň.

Daň přímá

Daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž daň působí přímo na něj. Jde například o daň z příjmů nebo daň z nemovitostí. 

Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. 

Daňové odpisy

Odpisy, jejichž výše a uplatnění je stanovené zákonem o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů. 

Datová schránka

Je elektronickým úložištěm, které je určené k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. 

Dluhopis

Je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnosti emitenta toto právo uspokojit. 

Dohoda o plné moci

Dohoda, která je uzavřena mezi zmocnitelem (zastoupeným) a zmocněncem (zástupcem) a na jejím základě vzniká zmocněnci (zástupci) oprávnění jednat v určitých záležitostech za zmocnitele (zastoupeného).

Dohoda o provedení práce

Je dohoda o prácích, které jsou konané mimo pracovní poměr, jestliže jejich předpokládaný rozsah práce není vyšší než 100 hodin. 

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?