Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katastr nemovitostí

Soubor údajů o nemovitostech v České republice. Zahrnuje jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnictkých a jiných věcných práv k nemovitostem podle katastrálního zákona. 

Je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního porstředí, zemědělského a lesního půdního fondu atd. 

Klamavá informace

Informace, která může vyvolat lamavou představu o předmětu. Za klamavou infomarci se označuje i informace pravdivá, která však vzhledem k souvislosti, v níž byla použita, může vést v omyl. 

Klamavá reklama

Šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích nebo službách, které může vyvolat klamavou představu a zjednat tak vlastnímů nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů a spotřebitelů. 

Kmenová akcie

S kmenovou akcíí nejsou spojeny žádné zvláštní práva, zaručuje vlastníkovi akcie normální členská práva. 

Know-how

Je souborem nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný. 

Utajený znamená, že know-how tvoří přesné složení a uspořádání jednotlivých částí, které není všeobecně známé a snadno dostupné. Podstatné  je díky informacím, které obsahuje a které jsou důležité pro prodej zboží nebo služeb a identifikovatelné znamená, že know.how musí být popsáno dostatečně srozumitelně, aby bylo možné ověřit, zda splňuje kritérium utajenosti a podstatnosti. 

Kolektivní smlouva

Upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Kolektivní smlouvy mohou uzavřít příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, případně organizace. 

Komanditní společnost

Jde o společnost, ve které jeden nebo více společníků (komanditisté) ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a jeden nebo více společníků (komplementáři) ručí celým svým majetkem.

Komise pro cenné papíry

Je správní úřad pro oblast kapitálového trhu. Posláním je přispívat k rozvoji a ochraně kapitálového trhu. Sídlo komise je v Praze. 

Koncern

Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, tvořé tyto osoby s řídící osobou koncern a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou podniky koncernovými.

Ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern.

Koncese

Státní povolení k provozování koncesované živnosti.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?