Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obchodní firma

Název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchdoního rejstříku. Dá se zkráceně označit i jako "firma". 

Obchodní jmění

Soubor obchdoního majetku a závazků, které vznikly podnikateli v souvislosti s podnikáním. Obchdoním jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

Obchodní listiny

Je nadřazený pojem pro objednávky, obchodní dopisy a faktury. 

Každý podnikatel je povinnen na všech objednávkách, obchdoních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle.

Obchodní rejstřík

Je veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Zápisem do obchodního rejstříku vznik obchodní společnost a je jí přiděleno identifikační číslo (IČO). Je to jedna ze zákonem zřízených evidencí obchodních subjektů působících na území české republiky.

Všechny firmy (společnosti) mají ze zákona povinnost do OR zapisovat všechny ůdaje a pravidelně je aktualizovat.Kromě obchodního rejstříku existuje i živnostenský rejstřík nebo sbírka listin. 

Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Obchodní tajemství

Skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a podle požadavků podnikatele mají být utajeny. 

Odpisy

Vyjadřují peněžní opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku.

Odpovědný zástupce

Osoba, která je ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Oprávky

Je kumulovaný souhrn provedených odpisů. 

Osobní společnost

Společnost, jejíž podstatou je osobní účast společníků na jejím podnikání. V ČR je to např. veřejná obchodní společnost.

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná

Podle zákonu je to osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

Outsourcing

Nákup některých určitých aktivit z externích zdrojů. Nejčastějším případem je outsourcing účetnictví, kdy si firma najme externí společnost na vedení účetnictví.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?