Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reciprota

V mezinárodním právu jde o zásadu vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky.

Rejstřík trestů

Eviduje osoby pravomocně odsouzené soudy v trestním řízení a významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zákon o Rejstříku trestů nebo zákon jiný. 

Rekvalifikace

Rekvalifikací člověk získá nové kvalifikace nebo zvýší, rozšíří, prohloubí dosavadní kvalifikaci. Zahrnuje i její udržování nebo obnovování. 

Reprodukční pořizovací cena

Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 

Rozvaha

Výkaz o majetku podniku a zdrojích jeho financování k určitému datu. 

Ručení

Vzniká písemným prohlášením, kdy ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?